ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті http://medvoice.net/, щодо надання Інформаційних послуг фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом забезпечення участі Замовника у заходах Medvoice (Далі – Захід).
1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені нижче у цій Оферті.
1.3. Даний Публічний договір на надання Інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.
1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
Оферта – реальний громадський договір для надання інформаційних послуг.
Сайт – інтернет-сайт http://medvoice.net/, який використовується Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.
Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види та вартість яких визначено на Сайті, щодо надання участі Замовника у Заході.
Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій з 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.
Виконавець - СПД Тарабрін П.О. або інша фізична та/або юридична особу, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.
Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.
Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.
3.2. Вартість кожного виду інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Цей договір надання Інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
3.3. Платежі за цим договором здійснюються одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
- оплата електронними коштами;
- оплата через платіжні термінали чи інтернет-банкінг;
- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає доступ Замовнику до Інформаційних послуг, розміщених на Сайті, надає доступ для участі у Заході, за умови 100% передоплати цієї послуги.
4.2. Види та засоби оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.
4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх надсилання на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним під час заповнення заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн-вебінарі.
4.4. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав підтвердження участі, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: info@medvoice.net.
4.5. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення Заходу у строк, вказаний на Сайті.
4.7. Ця Оферта має силу акту про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акту.
4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника у Заході без повернення внесеної плати у разі порушення ним правил поведінки під час Заходу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу учасників, реклама, нецензурні висловлювання тощо.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку сторони мають право звернутися до Українського суду.
5.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин, зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії у системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і/або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.
6.2. Договори, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.
6.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

7 РЕКВІЗИТИ ВЛАСНИКА СЕРВІСУ

Власником сайту medvoice.net є
Приватний підприємець, Тарабрін Павло Олегович,
ЄДРПОУ/ДРФО 3318115318, в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 328704) відкрито рахунок
№26009054228376 (UA6832 87040000026009054228376),
дата відкриття 03.06.2019 р.